×
×

Tiền tệ

Web Anti-DDOS Basic


 • Tối da request/ngày: < 3,000,000
 • Tự động cản lọc tấn công - Layer 7
  Tự động chống tấn công layer 7 như HTTP Flood
 • Tự động cản lọc tấn công Layer 3 và 4
  Tự động chống tấn công layer 3 và 4 như TCP, SYNC, UDP
 • Hỗ trợ website: 1
  Số lượng website hỗ trợ chống tấn công

Định kỳ thanh toán:
300,000 VND / Theo 01 tháng 900,000 VND / Theo 03 tháng 1,746,000 VND / Theo 06 tháng 3,420,000 VND / Theo 01 năm 6,480,000 VND / Theo 02 năm 9,180,000 VND / Theo 03 năm

Web Anti-DDOS Pro


 • Tối da request/ngày: < 6,000,000
 • Tự động cản lọc tấn công - Layer 7
  Tự động chống tấn công layer 7 như HTTP Flood
 • Tự động cản lọc tấn công Layer 3 và 4
  Tự động chống tấn công layer 3 và 4 như TCP, SYNC, UDP
 • Hỗ trợ website: 1
  Số lượng website hỗ trợ chống tấn công

Định kỳ thanh toán:
500,000 VND / Theo 01 tháng 1,500,000 VND / Theo 03 tháng 2,910,000 VND / Theo 06 tháng 5,700,000 VND / Theo 01 năm 10,800,000 VND / Theo 02 năm 15,300,000 VND / Theo 03 năm

Web Anti-DDOS Business


 • Tối da request/ngày: < 18,000,000
 • Tự động cản lọc tấn công - Layer 7
  Tự động chống tấn công layer 7 như HTTP Flood
 • Tự động cản lọc tấn công Layer 3 và 4
  Tự động chống tấn công layer 3 và 4 như TCP, SYNC, UDP
 • Hỗ trợ website: 1
  Số lượng website hỗ trợ chống tấn công

Định kỳ thanh toán:
1,500,000 VND / Theo 01 tháng 4,500,000 VND / Theo 03 tháng 8,730,000 VND / Theo 06 tháng 17,100,000 VND / Theo 01 năm 32,400,000 VND / Theo 02 năm 45,900,000 VND / Theo 03 năm

Web Anti-DDOS Enterprise


 • Tối da request/ngày: < 50,000,000
 • Tự động cản lọc tấn công - Layer 7
  Tự động chống tấn công layer 7 như HTTP Flood
 • Tự động cản lọc tấn công Layer 3 và 4
  Tự động chống tấn công layer 3 và 4 như TCP, SYNC, UDP
 • Hỗ trợ website: 1
  Số lượng website hỗ trợ chống tấn công

Định kỳ thanh toán:
2,500,000 VND / Theo 01 tháng 7,500,000 VND / Theo 03 tháng 14,550,000 VND / Theo 06 tháng 28,500,000 VND / Theo 01 năm 54,000,000 VND / Theo 02 năm 76,500,000 VND / Theo 03 năm