×
×

Tiền tệ

Flex Backup 20G


 • Dung lượng mặc định: 20GB
 • Không giới hạn thiết bị/agent
 • Hỗ trợ Windows/ Linux/ Ảo Hóa
 • Hỗ trợ MySQL/ MariaDB/ SQL Server
 • File/ Folder restore
 • Database/ table restore
 • VM / Bare metal restore
 • Bảo vệ trước ransomware

Định kỳ thanh toán:
60,000 VND Theo 01 tháng 171,000 VND Theo 03 tháng 324,000 VND Theo 06 tháng 612,000 VND Theo 01 năm 1,152,000 VND Theo 02 năm 1,620,000 VND Theo 03 năm

Cloud Backup 100GB


 • Storage: 100GB
 • Không giới hạn thiết bị/agent
 • Hỗ trợ Windows/ Linux/ Ảo Hóa
 • Hỗ trợ MySQL/ MariaDB/ SQL Server
 • File/ Folder restore
 • Database/ table restore
 • VM / Bare metal restore
 • Bảo vệ trước ransomware

Định kỳ thanh toán:
300,000 VND Theo 01 tháng 855,000 VND Theo 03 tháng 1,620,000 VND Theo 06 tháng 3,060,000 VND Theo 01 năm 5,760,000 VND Theo 02 năm 8,100,000 VND Theo 03 năm

Cloud Backup 300GB


 • Storage: 300GB
 • Không giới hạn thiết bị/agent
 • Hỗ trợ Windows/ Linux/ Ảo Hóa
 • Hỗ trợ MySQL/ MariaDB/ SQL Server
 • File/ Folder restore
 • Database/ table restore
 • VM / Bare metal restore
 • Bảo vệ trước ransomware

Định kỳ thanh toán:
900,000 VND Theo 01 tháng 2,565,000 VND Theo 03 tháng 4,860,000 VND Theo 06 tháng 9,180,000 VND Theo 01 năm 17,280,000 VND Theo 02 năm 24,300,000 VND Theo 03 năm

Cloud Backup 500GB


 • Storage: 500GB
 • Không giới hạn thiết bị/agent
 • Hỗ trợ Windows/ Linux/ Ảo Hóa
 • Hỗ trợ MySQL/ MariaDB/ SQL Server
 • File/ Folder restore
 • Database/ table restore
 • VM / Bare metal restore
 • Bảo vệ trước ransomware

Định kỳ thanh toán:
1,500,000 VND Theo 01 tháng 4,275,000 VND Theo 03 tháng 8,100,000 VND Theo 06 tháng 15,300,000 VND Theo 01 năm 28,800,000 VND Theo 02 năm 40,500,000 VND Theo 03 năm

Cloud Backup 1000GB


 • Storage: 1000GB
 • Không giới hạn thiết bị/agent
 • Hỗ trợ Windows/ Linux/ Ảo Hóa
 • Hỗ trợ MySQL/ MariaDB/ SQL Server
 • File/ Folder restore
 • Database/ table restore
 • VM / Bare metal restore
 • Bảo vệ trước ransomware

Định kỳ thanh toán:
3,000,000 VND Theo 01 tháng 8,550,000 VND Theo 03 tháng 16,200,000 VND Theo 06 tháng 30,600,000 VND Theo 01 năm 57,600,000 VND Theo 02 năm 81,000,000 VND Theo 03 năm

Cloud Backup 1200GB


 • Storage: 1200GB
 • Không giới hạn thiết bị/agent
 • Hỗ trợ Windows/ Linux/ Ảo Hóa
 • Hỗ trợ MySQL/ MariaDB/ SQL Server
 • File/ Folder restore
 • Database/ table restore
 • VM / Bare metal restore
 • Bảo vệ trước ransomware

Định kỳ thanh toán:
19,440,000 VND Theo 06 tháng