Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

Flex Backup 20G


 • Dung lượng mặc định: 20GB
 • Không giới hạn thiết bị/agent
 • Hỗ trợ Windows/ Linux/ Ảo Hóa
 • Hỗ trợ MySQL/ MariaDB/ SQL Server
 • File/ Folder restore
 • Database/ table restore
 • VM / Bare metal restore
 • Bảo vệ trước ransomware

Định kỳ thanh toán:
60,000 VND Theo 01 tháng 180,000 VND Theo 03 tháng 349,200 VND Theo 06 tháng 684,000 VND Theo 01 năm 1,296,000 VND Theo 02 năm 1,836,000 VND Theo 03 năm

Cloud Backup 100GB


 • Storage: 100GB
 • Không giới hạn thiết bị/agent
 • Hỗ trợ Windows/ Linux/ Ảo Hóa
 • Hỗ trợ MySQL/ MariaDB/ SQL Server
 • File/ Folder restore
 • Database/ table restore
 • VM / Bare metal restore
 • Bảo vệ trước ransomware

Định kỳ thanh toán:
300,000 VND Theo 01 tháng 900,000 VND Theo 03 tháng 1,746,000 VND Theo 06 tháng 3,420,000 VND Theo 01 năm 6,480,000 VND Theo 02 năm 9,180,000 VND Theo 03 năm

Cloud Backup 300GB


 • Storage: 300GB
 • Không giới hạn thiết bị/agent
 • Hỗ trợ Windows/ Linux/ Ảo Hóa
 • Hỗ trợ MySQL/ MariaDB/ SQL Server
 • File/ Folder restore
 • Database/ table restore
 • VM / Bare metal restore
 • Bảo vệ trước ransomware

Định kỳ thanh toán:
900,000 VND Theo 01 tháng 2,700,000 VND Theo 03 tháng 5,238,000 VND Theo 06 tháng 10,260,000 VND Theo 01 năm 19,440,000 VND Theo 02 năm 27,540,000 VND Theo 03 năm

Cloud Backup 500GB


 • Storage: 500GB
 • Không giới hạn thiết bị/agent
 • Hỗ trợ Windows/ Linux/ Ảo Hóa
 • Hỗ trợ MySQL/ MariaDB/ SQL Server
 • File/ Folder restore
 • Database/ table restore
 • VM / Bare metal restore
 • Bảo vệ trước ransomware

Định kỳ thanh toán:
1,500,000 VND Theo 01 tháng 4,500,000 VND Theo 03 tháng 8,730,000 VND Theo 06 tháng 17,100,000 VND Theo 01 năm 32,400,000 VND Theo 02 năm 45,900,000 VND Theo 03 năm

Cloud Backup 1000GB


 • Storage: 1000GB
 • Không giới hạn thiết bị/agent
 • Hỗ trợ Windows/ Linux/ Ảo Hóa
 • Hỗ trợ MySQL/ MariaDB/ SQL Server
 • File/ Folder restore
 • Database/ table restore
 • VM / Bare metal restore
 • Bảo vệ trước ransomware

Định kỳ thanh toán:
3,000,000 VND Theo 01 tháng 9,000,000 VND Theo 03 tháng 17,460,000 VND Theo 06 tháng 34,200,000 VND Theo 01 năm 64,800,000 VND Theo 02 năm 91,800,000 VND Theo 03 năm

Cloud Backup 1200GB


 • Storage: 1200GB
 • Không giới hạn thiết bị/agent
 • Hỗ trợ Windows/ Linux/ Ảo Hóa
 • Hỗ trợ MySQL/ MariaDB/ SQL Server
 • File/ Folder restore
 • Database/ table restore
 • VM / Bare metal restore
 • Bảo vệ trước ransomware

Định kỳ thanh toán:
3,600,000 VND Theo 01 tháng 10,800,000 VND Theo 03 tháng 20,952,000 VND Theo 06 tháng 41,040,000 VND Theo 01 năm 77,760,000 VND Theo 02 năm 110,160,000 VND Theo 03 năm