Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

CDN Standard - 0.5 TB


 • Băng thông: 0.5 TB
 • Khu vực PoPs: Việt Nam & Châu Á & Châu Đại Dương & Châu Âu & Bắc Mỹ
 • Số lượng PoPs đáp ứng: > 75 PoPs
 • Công nghệ định tuyến: SmartEdge
 • Chi phí: 800đ / GB

Định kỳ thanh toán:
410,000 VND Theo 01 tháng 1,230,000 VND Theo 03 tháng 2,460,000 VND Theo 06 tháng 4,920,000 VND Theo 01 năm 9,840,000 VND Theo 02 năm 14,760,000 VND Theo 03 năm

CDN Standard - 1TB


 • Băng thông: 1TB / tháng
 • Khu vực PoPs: Việt Nam & Châu Á & Châu Đại Dương & Châu Âu & Bắc Mỹ
 • Số lượng PoPs đáp ứng: > 75 PoPs
 • Công nghệ định tuyến: SmartEdge
 • Chi phí: 800đ / GB

Định kỳ thanh toán:
819,200 VND Theo 01 tháng 2,457,600 VND Theo 03 tháng 4,915,200 VND Theo 06 tháng 9,830,400 VND Theo 01 năm 19,660,800 VND Theo 02 năm 29,491,200 VND Theo 03 năm

CDN Standard - 2TB


 • Băng thông: 2TB / tháng
 • Khu vực PoPs: Việt Nam & Châu Á & Châu Đại Dương & Châu Âu & Bắc Mỹ
 • Số lượng PoPs đáp ứng: > 75 PoPs
 • Công nghệ định tuyến: SmartEdge
 • Chi phí: 800đ / GB

Định kỳ thanh toán:
1,638,400 VND Theo 01 tháng 4,915,200 VND Theo 03 tháng 9,830,400 VND Theo 06 tháng 19,660,800 VND Theo 01 năm 39,321,600 VND Theo 02 năm 58,982,400 VND Theo 03 năm

CDN Standard - 3 TB


 • Băng thông: 3TB/ tháng
 • Khu vực PoPs: Việt Nam & Châu Á & Châu Đại Dương & Châu Âu & Bắc Mỹ
 • Số lượng PoPs đáp ứng: > 75 PoPs
 • Công nghệ định tuyến: SmartEdge
 • Chi phí: 800đ / GB

Định kỳ thanh toán:
2,457,600 VND Theo 01 tháng 7,372,800 VND Theo 03 tháng 14,745,600 VND Theo 06 tháng 29,491,200 VND Theo 01 năm 58,982,400 VND Theo 02 năm 88,473,600 VND Theo 03 năm

CDN Standard - 5 TB


 • Băng thông: 5TB / tháng
 • Khu vực PoPs: Việt Nam & Châu Á & Châu Đại Dương & Châu Âu & Bắc Mỹ
 • Số lượng PoPs đáp ứng: > 75 PoPs
 • Công nghệ định tuyến: SmartEdge
 • Chi phí: 800đ / GB

Định kỳ thanh toán:
4,096,000 VND Theo 01 tháng 12,288,000 VND Theo 03 tháng 24,576,000 VND Theo 06 tháng 49,152,000 VND Theo 01 năm 98,304,000 VND Theo 02 năm 147,456,000 VND Theo 03 năm

CDN Standard - 7TB


 • Băng thông: 7TB / tháng
 • Khu vực PoPs: Việt Nam & Châu Á & Châu Đại Dương & Châu Âu & Bắc Mỹ
 • Số lượng PoPs đáp ứng: > 75 PoPs
 • Công nghệ định tuyến: SmartEdge
 • Chi phí: 800đ / GB

Định kỳ thanh toán:
5,734,400 VND Theo 01 tháng 17,203,200 VND Theo 03 tháng 34,406,400 VND Theo 06 tháng 68,812,800 VND Theo 01 năm 137,625,600 VND Theo 02 năm 206,438,400 VND Theo 03 năm

CDN Standard - 9TB


 • Băng thông: 9TB/ tháng
 • Khu vực PoPs: Việt Nam & Châu Á & Châu Đại Dương & Châu Âu & Bắc Mỹ
 • Số lượng PoPs đáp ứng: > 75 PoPs
 • Công nghệ định tuyến: SmartEdge

Định kỳ thanh toán:
7,372,800 VND Theo 01 tháng 22,118,400 VND Theo 03 tháng 44,236,800 VND Theo 06 tháng 88,473,600 VND Theo 01 năm 176,947,200 VND Theo 02 năm 265,420,800 VND Theo 03 năm

CDN Standard - 11TB


 • Băng thông: 11TB / tháng
 • Khu vực PoPs: Việt Nam & Châu Á & Châu Đại Dương & Châu Âu & Bắc Mỹ
 • Số lượng PoPs đáp ứng: > 75 PoPs
 • Công nghệ định tuyến: SmartEdge

Định kỳ thanh toán:
9,011,200 VND Theo 01 tháng 27,033,600 VND Theo 03 tháng 54,067,200 VND Theo 06 tháng 108,134,400 VND Theo 01 năm 216,268,800 VND Theo 02 năm 324,403,200 VND Theo 03 năm

CDN Budget - 0.5 TB


 • Băng thông: 0.5 TB / tháng
 • Số lượng PoPs đáp ứng: 8 PoPs
 • Công nghệ định tuyến: SmartEdge
 • Chi phí: 180đ / GB

Định kỳ thanh toán:
92,160 VND Theo 01 tháng 276,480 VND Theo 03 tháng 552,960 VND Theo 06 tháng 1,105,920 VND Theo 01 năm 2,211,840 VND Theo 02 năm 3,317,760 VND Theo 03 năm

CDN Budget - 1 TB


 • Băng thông: 1 TB / tháng
 • Số lượng PoPs đáp ứng: 8 PoPs
 • Công nghệ định tuyến: SmartEdge
 • Chi phí: 180đ / GB

Định kỳ thanh toán:
184,320 VND Theo 01 tháng 552,960 VND Theo 03 tháng 1,105,920 VND Theo 06 tháng 2,211,840 VND Theo 01 năm 4,423,680 VND Theo 02 năm 6,635,520 VND Theo 03 năm

CDN Budget - 2 TB


 • Băng thông: 2 TB / tháng
 • Số lượng PoPs đáp ứng: 8 PoPs
 • Công nghệ định tuyến: SmartEdge
 • Chi phí: 180đ / GB

Định kỳ thanh toán:
368,640 VND Theo 01 tháng 1,105,920 VND Theo 03 tháng 2,211,840 VND Theo 06 tháng 4,423,680 VND Theo 01 năm 8,847,360 VND Theo 02 năm 13,271,040 VND Theo 03 năm

CDN Budget - 3 TB


 • Băng thông: 3 TB / tháng
 • Số lượng PoPs đáp ứng: 8 PoPs
 • Công nghệ định tuyến: SmartEdge
 • Chi phí: 180đ / GB

Định kỳ thanh toán:
552,960 VND Theo 01 tháng 1,658,880 VND Theo 03 tháng 3,317,760 VND Theo 06 tháng 6,635,520 VND Theo 01 năm 13,271,040 VND Theo 02 năm 19,906,560 VND Theo 03 năm