×
×

Tiền tệ

Email Relay - Starter


 • Số lượng tên miền: 3
 • Email gửi/ tháng: 1000
 • Tỷ lệ inbox cao
 • IP và transaction mail uy tín
 • Support VIP: Hỗ trợ cài đặt & cấu hình & HD sử dụng

Định kỳ thanh toán:
62,000 VND Theo 01 tháng 186,000 VND Theo 03 tháng 372,000 VND Theo 06 tháng 595,200 VND Theo 01 năm 1,116,000 VND Theo 02 năm 1,450,800 VND Theo 03 năm

Email Relay - Business


 • Số lượng tên miền: 5
 • Email gửi/ tháng: 3000
 • Tỷ lệ inbox cao
 • IP và transaction mail uy tín
 • Support VIP: Hỗ trợ cài đặt & cấu hình & HD sử dụng

Định kỳ thanh toán:
187,000 VND Theo 01 tháng 561,000 VND Theo 03 tháng 1,122,000 VND Theo 06 tháng 1,795,200 VND Theo 01 năm 3,366,000 VND Theo 02 năm 4,375,800 VND Theo 03 năm

Email Relay - Premium


 • Số lượng tên miền: 7
 • Email gửi/ tháng: 5000
 • Tỷ lệ inbox cao
 • IP và transaction mail uy tín
 • Support VIP: Hỗ trợ cài đặt & cấu hình & HD sử dụng

Định kỳ thanh toán:
312,000 VND Theo 01 tháng 936,000 VND Theo 03 tháng 1,872,000 VND Theo 06 tháng 2,995,200 VND Theo 01 năm 5,616,000 VND Theo 02 năm 7,300,800 VND Theo 03 năm

Email Relay - Ultimate


 • Số lượng tên miền: 10
 • Email gửi/ tháng: 7000
 • Tỷ lệ inbox cao
 • IP và transaction mail uy tín
 • Support VIP: Hỗ trợ cài đặt & cấu hình & HD sử dụng

Định kỳ thanh toán:
438,000 VND Theo 01 tháng 1,314,000 VND Theo 03 tháng 2,628,000 VND Theo 06 tháng 4,204,800 VND Theo 01 năm 7,884,000 VND Theo 02 năm 10,249,200 VND Theo 03 năm

Email Relay - Executive


 • Số lượng tên miền: 12
 • Email gửi/ tháng: 10.000
 • Tỷ lệ inbox cao
 • IP và transaction mail uy tín
 • Support VIP: Hỗ trợ cài đặt & cấu hình & HD sử dụng

Định kỳ thanh toán:
625,000 VND Theo 01 tháng 1,875,000 VND Theo 03 tháng 3,750,000 VND Theo 06 tháng 6,000,000 VND Theo 01 năm 11,250,000 VND Theo 02 năm 14,625,000 VND Theo 03 năm

Email Relay - Platinum


 • Số lượng tên miền: 24
 • Email gửi/ tháng: 20.000
 • Tỷ lệ inbox cao
 • IP và transaction mail uy tín
 • Support VIP: Hỗ trợ cài đặt & cấu hình & HD sử dụng

Định kỳ thanh toán:
1,250,000 VND Theo 01 tháng 3,750,000 VND Theo 03 tháng 7,500,000 VND Theo 06 tháng 12,000,000 VND Theo 01 năm 22,500,000 VND Theo 02 năm 29,250,000 VND Theo 03 năm