Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

Web Anti-DDOS Basic


 • Tối da request/ngày: < 3,000,000
 • Tự động cản lọc tấn công - Layer 7
  Tự động chống tấn công layer 7 như HTTP Flood
 • Tự động cản lọc tấn công Layer 3 và 4
  Tự động chống tấn công layer 3 và 4 như TCP, SYNC, UDP
 • Hỗ trợ website: 1
  Số lượng website hỗ trợ chống tấn công

Định kỳ thanh toán:
300,000 VND Theo 01 tháng 900,000 VND Theo 03 tháng 1,746,000 VND Theo 06 tháng 3,420,000 VND Theo 01 năm 6,480,000 VND Theo 02 năm 9,180,000 VND Theo 03 năm

Web Anti-DDOS Pro


 • Tối da request/ngày: < 6,000,000
 • Tự động cản lọc tấn công - Layer 7
  Tự động chống tấn công layer 7 như HTTP Flood
 • Tự động cản lọc tấn công Layer 3 và 4
  Tự động chống tấn công layer 3 và 4 như TCP, SYNC, UDP
 • Hỗ trợ website: 1
  Số lượng website hỗ trợ chống tấn công

Định kỳ thanh toán:
500,000 VND Theo 01 tháng 1,500,000 VND Theo 03 tháng 2,910,000 VND Theo 06 tháng 5,700,000 VND Theo 01 năm 10,800,000 VND Theo 02 năm 15,300,000 VND Theo 03 năm

Web Anti-DDOS Business


 • Tối da request/ngày: < 18,000,000
 • Tự động cản lọc tấn công - Layer 7
  Tự động chống tấn công layer 7 như HTTP Flood
 • Tự động cản lọc tấn công Layer 3 và 4
  Tự động chống tấn công layer 3 và 4 như TCP, SYNC, UDP
 • Hỗ trợ website: 1
  Số lượng website hỗ trợ chống tấn công

Định kỳ thanh toán:
1,500,000 VND Theo 01 tháng 4,500,000 VND Theo 03 tháng 8,730,000 VND Theo 06 tháng 17,100,000 VND Theo 01 năm 32,400,000 VND Theo 02 năm 45,900,000 VND Theo 03 năm

Web Anti-DDOS Enterprise


 • Tối da request/ngày: < 50,000,000
 • Tự động cản lọc tấn công - Layer 7
  Tự động chống tấn công layer 7 như HTTP Flood
 • Tự động cản lọc tấn công Layer 3 và 4
  Tự động chống tấn công layer 3 và 4 như TCP, SYNC, UDP
 • Hỗ trợ website: 1
  Số lượng website hỗ trợ chống tấn công

Định kỳ thanh toán:
2,500,000 VND Theo 01 tháng 7,500,000 VND Theo 03 tháng 14,550,000 VND Theo 06 tháng 28,500,000 VND Theo 01 năm 54,000,000 VND Theo 02 năm 76,500,000 VND Theo 03 năm