logo
×
×
Personal Hosting | Business Hosting | Colocation | Reseller Hosting | SSL Certificates | Bảo mật tên miền | Super Server | SEO Hosting | Wordpress Hosting | Website Anti-DDOS | XenForo Hosting | Nukeviet Hosting | Thiết kế website | RocketCloud | Google Ads + Coccoc

Tiền tệ

C1A

Định kỳ thanh toán:
  • CPU: 1 Intel Xeon Processor L5520 + 1 L5520 (Khuyến mãi)
  • RAM: 8 GB + 24GB (Khuyến mãi)
  • HDD: 2 x 300GB SAS
  • IP: 01 IP
  • Bandwidth: Unlimited
1,590,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 4,770,000 VND /

Theo 03 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
9,540,000 VND /

Theo 06 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
19,080,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 38,160,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 57,240,000 VND / Theo 03 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

SUPER 3

Định kỳ thanh toán:
  • CPU: 2 x Intel Xeon Processor E5-2620
  • RAM: 32 GB
  • HDD: 2 x 600GB SAS
  • IPs: 01 IP
  • Bandwidth: Unlimited
3,800,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 11,400,000 VND /

Theo 03 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
21,432,000 VND /

Theo 06 tháng

40,128,000 VND / Theo 01 năm 69,312,000 VND / Theo 02 năm 97,128,000 VND / Theo 03 năm