logo
×
×
Hosting cá nhân | Hosting doanh nghiệp | Thuê máy chủ riêng | Thuê chỗ đặt máy chủ | Đại lý hosting | SSL Certificates | PRO OPENVZ VPS | PRO KVM VPS | Bảo mật tên miền | Super Server | Cheap VPS | SEO Hosting | Wordpress Hosting | Website Anti-DDOS | XenForo Hosting | Nukeviet Hosting | Microsoft License SPLA

Tiền tệ

C2

Định kỳ thanh toán:
 • CPU: Intel Xeon Processor E5520
 • RAM: 16 GB
 • HDD: 2 x 300GB SAS
 • IP: 01 IP
 • Bandwidth: Unlimited
2,200,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 6,600,000 VND /

Theo 03 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
12,408,000 VND /

Theo 06 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
23,232,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 40,128,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

C3

Định kỳ thanh toán:
 • CPU: Intel Xeon Processor E5620
 • RAM: 8 GB
 • HDD: 2 x 300GB SAS
 • IP: 01 IP
 • Bandwidth: Unlimited
2,200,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 6,600,000 VND /

Theo 03 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
12,408,000 VND /

Theo 06 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
23,232,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 40,128,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

C4

Định kỳ thanh toán:
 • CPU: 2 x Intel Xeon Processor E5520
 • RAM: 16 GB
 • HDD: 2 x 300GB SAS
 • IP1: 01 IP
 • Bandwidth: Unlimited
2,400,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 7,200,000 VND /

Theo 03 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
13,536,000 VND /

Theo 06 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
25,344,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 43,776,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

C5

Định kỳ thanh toán:
 • CPU: 2 x Intel Xeon Processor E5 2407
 • RAM: 32 GB
 • HDD: 2 x 600GB SAS
 • IP: 01 IP
 • Bandwidth: Unlimited
2,700,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 8,100,000 VND /

Theo 03 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
15,228,000 VND /

Theo 06 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
28,512,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 49,248,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

C6

Định kỳ thanh toán:
 • CPU: 2 x Intel Xeon Processor E5620
 • RAM: 32 GB
 • HDD: 2 x 600GB SAS
 • IP: 01 IP
 • Bandwidth: Unlimited
3,000,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 9,000,000 VND /

Theo 03 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
16,920,000 VND /

Theo 06 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
31,680,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 54,720,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

C7

Định kỳ thanh toán:
 • CPU: 2 x Intel Xeon Processor E5 2620
 • RAM: 32 GB
 • HDD: 2 x 600GB SAS
 • IPs: 02 IP
 • Bandwidth: Unlimited
3,300,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 9,900,000 VND /

Theo 03 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
18,612,000 VND /

Theo 06 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
34,848,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 60,192,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

C1A

Định kỳ thanh toán:
 • CPU: Intel Xeon Processor E5520
 • RAM: 8 GB
 • HDD: 2 x 300GB SAS
 • IP: 01 IP
 • Bandwidth: Unlimited
2,000,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 6,000,000 VND /

Theo 03 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
11,280,000 VND /

Theo 06 tháng

+ 800,000 VND Phí cài đặt
21,120,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 36,480,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 50,400,000 VND / Theo 03 năm + 800,000 VND Phí cài đặt