Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

SEO1


 • Disk Space: 1024MB
 • Traffic: Unlimited
 • SEO IPs: 3
 • Addon Domain: 2
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
330,000 VND Theo 03 tháng 627,000 VND Theo 06 tháng 1,188,000 VND Theo 01 năm 2,112,000 VND Theo 02 năm 2,772,000 VND Theo 03 năm

SEO2


 • Disk Space: 3072MB
 • Traffic: Unlimited
 • SEO IPs: 5
 • Addon Domain: 4
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
225,000 VND Theo 01 tháng 675,000 VND Theo 03 tháng 1,282,500 VND Theo 06 tháng 2,430,000 VND Theo 01 năm 4,320,000 VND Theo 02 năm 5,670,000 VND Theo 03 năm

SEO3


 • Disk Space: 10240MB
 • Traffic: Unlimited
 • SEO IPs: 15
 • Addon Domain: 14
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
605,000 VND Theo 01 tháng 1,815,000 VND Theo 03 tháng 3,448,500 VND Theo 06 tháng 6,534,000 VND Theo 01 năm 11,616,000 VND Theo 02 năm 15,246,000 VND Theo 03 năm

SEO4


 • Disk Space: 15GB
 • Traffic: Unlimited
 • SEO IPs: 20
 • Addon Domain: 19
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
675,000 VND Theo 01 tháng 2,025,000 VND Theo 03 tháng 3,847,500 VND Theo 06 tháng 7,290,000 VND Theo 01 năm 12,960,000 VND Theo 02 năm 17,010,000 VND Theo 03 năm

SEO5


 • Disk Space: 20GB
 • Traffic: Unlimited
 • SEO IPs: 25
 • Addon Domain: 24
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
1,050,000 VND Theo 01 tháng 3,150,000 VND Theo 03 tháng 5,985,000 VND Theo 06 tháng 11,340,000 VND Theo 01 năm 20,160,000 VND Theo 02 năm 26,460,000 VND Theo 03 năm

VIP_SEO


 • Disk Space: 30GB
 • Traffic: Unlimited
 • SEO IPs: 30
 • Addon Domain: 29
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
1,555,000 VND Theo 01 tháng 4,665,000 VND Theo 03 tháng 8,863,500 VND Theo 06 tháng 16,794,000 VND Theo 01 năm 29,856,000 VND Theo 02 năm 39,186,000 VND Theo 03 năm