×
×

Tiền tệ

Cơ bản  Định kỳ thanh toán:
  1,590,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 4,770,000 VND / Theo 03 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 9,063,000 VND / Theo 06 tháng 17,172,000 VND / Theo 01 năm 32,436,000 VND / Theo 02 năm 45,792,000 VND / Theo 03 năm

  1/2 Rack


  Không gian:1/2 Rack
  Datacenter: ViettelIDC
  Private Network: Miễn phí
  Unit lắp tối đa: 16 unit
  Công suất nguồn điện:3000 W

   Định kỳ thanh toán:
   14,900,000 VND / Theo 01 tháng 44,700,000 VND / Theo 03 tháng 84,930,000 VND / Theo 06 tháng 160,920,000 VND / Theo 01 năm 303,960,000 VND / Theo 02 năm 429,120,000 VND / Theo 03 năm

   1 Rack


   Không gian:1 Rack
   Datacenter: ViettelIDC
   Private Network: Miễn phí
   Unit lắp tối đa: 32 unit
   Công suất nguồn điện:6000 W

    Định kỳ thanh toán:
    26,000,000 VND / Theo 01 tháng 78,000,000 VND / Theo 03 tháng 148,200,000 VND / Theo 06 tháng 280,800,000 VND / Theo 01 năm 530,400,000 VND / Theo 02 năm 748,800,000 VND / Theo 03 năm