×
×

Tiền tệ

C1A


 • CPU: 1 Intel Xeon Processor L5520 + 1 L5520 (Khuyến mãi)
 • RAM: 8 GB + 24GB (Khuyến mãi)
 • HDD: 2 x 300GB SAS
 • IP: 01 IP
 • Bandwidth: Unlimited

Định kỳ thanh toán:
1,590,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 4,770,000 VND / Theo 03 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 9,540,000 VND / Theo 06 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 19,080,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 38,160,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 57,240,000 VND / Theo 03 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

SUPER 3


 • CPU: 2 x Intel Xeon Processor E5-2620
 • RAM: 32 GB
 • HDD: 2 x 600GB SAS
 • IPs: 01 IP
 • Bandwidth: Unlimited
 • Miễn phí setup nếu chu kỳ thanh toán 6 tháng trở lên

Định kỳ thanh toán:
3,800,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 11,400,000 VND / Theo 03 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 21,432,000 VND / Theo 06 tháng 40,128,000 VND / Theo 01 năm 69,312,000 VND / Theo 02 năm 97,128,000 VND / Theo 03 năm