×
×

Tiền tệ

Rocket-2G


 • CPU: 1 Core
 • RAM: 2 GB + 1GB (FREE)
 • DISK: 25GB SSD

Định kỳ thanh toán:
250,000 VND / Theo 01 tháng 750,000 VND / Theo 03 tháng 1,455,000 VND / Theo 06 tháng 2,850,000 VND / Theo 01 năm 5,580,000 VND / Theo 02 năm 8,100,000 VND / Theo 03 năm

Rocket-4G


 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 4GB + 2GB (FREE)
 • DISK: 40GB SSD

Định kỳ thanh toán:
550,000 VND / Theo 01 tháng 1,650,000 VND / Theo 03 tháng 3,201,000 VND / Theo 06 tháng 6,270,000 VND / Theo 01 năm 12,276,000 VND / Theo 02 năm 17,820,000 VND / Theo 03 năm

Rocket-8G


 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 8GB + 1GB (FREE)
 • DISK: 64GB SSD

Định kỳ thanh toán:
1,250,000 VND / Theo 01 tháng 3,750,000 VND / Theo 03 tháng 7,275,000 VND / Theo 06 tháng 14,250,000 VND / Theo 01 năm 27,900,000 VND / Theo 02 năm 40,500,000 VND / Theo 03 năm

Rocket-16G


 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16GB + 2GB (FREE)
 • DISK: 120GB

Định kỳ thanh toán:
2,850,000 VND / Theo 01 tháng 8,550,000 VND / Theo 03 tháng 16,587,000 VND / Theo 06 tháng 32,490,000 VND / Theo 01 năm 63,612,000 VND / Theo 02 năm 92,340,000 VND / Theo 03 năm