Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

Cheap-Rocket-1G


 • CPU: 1 Core
 • RAM: 1G
 • DISK: 12GB SSD

Định kỳ thanh toán:
120,000 VND Theo 01 tháng 360,000 VND Theo 03 tháng 698,400 VND Theo 06 tháng 1,368,000 VND Theo 01 năm 2,678,400 VND Theo 02 năm 3,888,000 VND Theo 03 năm

Cheap-Rocket-2G


 • CPU: 1 Core
 • RAM: 2 GB + 1GB (FREE)
 • DISK: 25GB SSD

Định kỳ thanh toán:
210,000 VND Theo 01 tháng 630,000 VND Theo 03 tháng 1,222,200 VND Theo 06 tháng 2,394,000 VND Theo 01 năm 4,687,200 VND Theo 02 năm 6,804,000 VND Theo 03 năm

Cheap-Rocket-4G


 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 4GB + 2GB (FREE)
 • DISK: 40GB SSD

Định kỳ thanh toán:
420,000 VND Theo 01 tháng 1,260,000 VND Theo 03 tháng 2,444,400 VND Theo 06 tháng 4,788,000 VND Theo 01 năm 9,374,400 VND Theo 02 năm 13,608,000 VND Theo 03 năm

Cheap-Rocket-6G


 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 6GB
 • DISK: 50GB SSD

Định kỳ thanh toán:
520,000 VND Theo 01 tháng 1,560,000 VND Theo 03 tháng 3,026,400 VND Theo 06 tháng 5,928,000 VND Theo 01 năm 11,606,400 VND Theo 02 năm 16,848,000 VND Theo 03 năm

Cheap-Rocket-8G


 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 8GB + 1GB (FREE)
 • DISK: 64GB SSD

Định kỳ thanh toán:
650,000 VND Theo 01 tháng 1,950,000 VND Theo 03 tháng 3,783,000 VND Theo 06 tháng 7,410,000 VND Theo 01 năm 14,508,000 VND Theo 02 năm 21,060,000 VND Theo 03 năm

Cheap-Rocket-10G


 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 10GB
 • DISK: 80GB SSD

Định kỳ thanh toán:
880,000 VND Theo 01 tháng 2,640,000 VND Theo 03 tháng 5,121,600 VND Theo 06 tháng 10,032,000 VND Theo 01 năm 19,641,600 VND Theo 02 năm 28,512,000 VND Theo 03 năm

Cheap-Rocket-16G


 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16GB + 2GB (FREE)
 • DISK: 120GB

Định kỳ thanh toán:
1,250,000 VND Theo 01 tháng 3,750,000 VND Theo 03 tháng 7,275,000 VND Theo 06 tháng 14,250,000 VND Theo 01 năm 27,900,000 VND Theo 02 năm 40,500,000 VND Theo 03 năm

Cheap-Rocket-18G


 • CPU: 10 Cores
 • RAM: 18GB
 • DISK: 160GB

Định kỳ thanh toán:
1,790,000 VND Theo 01 tháng 5,370,000 VND Theo 03 tháng 10,417,000 VND Theo 06 tháng 20,406,000 VND Theo 01 năm 39,952,000 VND Theo 02 năm 57,996,000 VND Theo 03 năm

Rocket-2G


 • CPU: 1 Core
 • RAM: 2 GB + 1GB (FREE)
 • DISK: 25GB SSD

Định kỳ thanh toán:
250,000 VND Theo 01 tháng 750,000 VND Theo 03 tháng 1,455,000 VND Theo 06 tháng 2,850,000 VND Theo 01 năm 5,580,000 VND Theo 02 năm 8,100,000 VND Theo 03 năm

Rocket-4G


 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 4GB + 2GB (FREE)
 • DISK: 40GB SSD

Định kỳ thanh toán:
550,000 VND Theo 01 tháng 1,650,000 VND Theo 03 tháng 3,201,000 VND Theo 06 tháng 6,270,000 VND Theo 01 năm 12,276,000 VND Theo 02 năm 17,820,000 VND Theo 03 năm

Rocket-6G


 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 6GB
 • DISK: 50GB SSD

Định kỳ thanh toán:
770,000 VND Theo 01 tháng 2,310,000 VND Theo 03 tháng 4,481,400 VND Theo 06 tháng 8,778,000 VND Theo 01 năm 17,186,400 VND Theo 02 năm 24,948,000 VND Theo 03 năm

Rocket-8G


 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 8GB + 1GB (FREE)
 • DISK: 64GB SSD

Định kỳ thanh toán:
1,250,000 VND Theo 01 tháng 3,750,000 VND Theo 03 tháng 7,275,000 VND Theo 06 tháng 14,250,000 VND Theo 01 năm 27,900,000 VND Theo 02 năm 40,500,000 VND Theo 03 năm

Rocket-10G


 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 10GB
 • DISK: 80GB SSD

Định kỳ thanh toán:
1,500,000 VND Theo 01 tháng 4,500,000 VND Theo 03 tháng 8,730,000 VND Theo 06 tháng 17,100,000 VND Theo 01 năm 33,480,000 VND Theo 02 năm 48,600,000 VND Theo 03 năm

Rocket-16G


 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16GB + 2GB (FREE)
 • DISK: 120GB

Định kỳ thanh toán:
2,850,000 VND Theo 01 tháng 8,550,000 VND Theo 03 tháng 16,587,000 VND Theo 06 tháng 32,490,000 VND Theo 01 năm 63,612,000 VND Theo 02 năm 92,340,000 VND Theo 03 năm