×
×

Tiền tệ

Rocket-2G


 • CPU: 1 Core
 • RAM: 2 GB + 1GB (FREE)
 • DISK: 25GB SSD

Định kỳ thanh toán:
250,000 VND / Theo 01 tháng 750,000 VND / Theo 03 tháng 1,455,000 VND / Theo 06 tháng 2,850,000 VND / Theo 01 năm 5,580,000 VND / Theo 02 năm 8,100,000 VND / Theo 03 năm

Rocket-4G


 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 4GB + 2GB (FREE)
 • DISK: 40GB SSD

Định kỳ thanh toán:
550,000 VND / Theo 01 tháng 1,650,000 VND / Theo 03 tháng 3,201,000 VND / Theo 06 tháng 6,270,000 VND / Theo 01 năm 12,276,000 VND / Theo 02 năm 17,820,000 VND / Theo 03 năm

Rocket-8G


 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 8GB + 1GB (FREE)
 • DISK: 64GB SSD

Định kỳ thanh toán:
1,250,000 VND / Theo 01 tháng 3,750,000 VND / Theo 03 tháng 7,275,000 VND / Theo 06 tháng 14,250,000 VND / Theo 01 năm 27,900,000 VND / Theo 02 năm 40,500,000 VND / Theo 03 năm

Rocket-16G


 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16GB + 2GB (FREE)
 • DISK: 120GB

Định kỳ thanh toán:
2,850,000 VND / Theo 01 tháng 8,550,000 VND / Theo 03 tháng 16,587,000 VND / Theo 06 tháng 32,490,000 VND / Theo 01 năm 63,612,000 VND / Theo 02 năm 92,340,000 VND / Theo 03 năm

Rocket-6G


 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 6GB
 • DISK: 50GB SSD

Định kỳ thanh toán:
770,000 VND / Theo 01 tháng 2,310,000 VND / Theo 03 tháng 4,481,400 VND / Theo 06 tháng 8,778,000 VND / Theo 01 năm 17,186,400 VND / Theo 02 năm 24,948,000 VND / Theo 03 năm

Rocket-10G


 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 10GB
 • DISK: 80GB SSD

Định kỳ thanh toán:
1,500,000 VND / Theo 01 tháng 4,500,000 VND / Theo 03 tháng 8,730,000 VND / Theo 06 tháng 17,100,000 VND / Theo 01 năm 33,480,000 VND / Theo 02 năm 48,600,000 VND / Theo 03 năm

Cheap-Rocket-1G


 • CPU: 1 Core
 • RAM: 1G
 • DISK: 12GB SSD

Định kỳ thanh toán:
120,000 VND / Theo 01 tháng 360,000 VND / Theo 03 tháng 698,400 VND / Theo 06 tháng 1,368,000 VND / Theo 01 năm 2,678,400 VND / Theo 02 năm 3,888,000 VND / Theo 03 năm

Cheap-Rocket-2G


 • CPU: 1 Core
 • RAM: 2 GB + 1GB (FREE)
 • DISK: 25GB SSD

Định kỳ thanh toán:
210,000 VND / Theo 01 tháng 630,000 VND / Theo 03 tháng 1,222,200 VND / Theo 06 tháng 2,394,000 VND / Theo 01 năm 4,687,200 VND / Theo 02 năm 6,804,000 VND / Theo 03 năm

Cheap-Rocket-4G


 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 4GB + 2GB (FREE)
 • DISK: 40GB SSD

Định kỳ thanh toán:
420,000 VND / Theo 01 tháng 1,260,000 VND / Theo 03 tháng 2,444,400 VND / Theo 06 tháng 4,788,000 VND / Theo 01 năm 9,374,400 VND / Theo 02 năm 13,608,000 VND / Theo 03 năm

Cheap-Rocket-6G


 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 6GB
 • DISK: 50GB SSD

Định kỳ thanh toán:
520,000 VND / Theo 01 tháng 1,560,000 VND / Theo 03 tháng 3,026,400 VND / Theo 06 tháng 5,928,000 VND / Theo 01 năm 11,606,400 VND / Theo 02 năm 16,848,000 VND / Theo 03 năm

Cheap-Rocket-8G


 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 8GB + 1GB (FREE)
 • DISK: 64GB SSD

Định kỳ thanh toán:
650,000 VND / Theo 01 tháng 1,950,000 VND / Theo 03 tháng 3,783,000 VND / Theo 06 tháng 7,410,000 VND / Theo 01 năm 14,508,000 VND / Theo 02 năm 21,060,000 VND / Theo 03 năm

Cheap-Rocket-10G


 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 10GB
 • DISK: 80GB SSD

Định kỳ thanh toán:
880,000 VND / Theo 01 tháng 2,640,000 VND / Theo 03 tháng 5,121,600 VND / Theo 06 tháng 10,032,000 VND / Theo 01 năm 19,641,600 VND / Theo 02 năm 28,512,000 VND / Theo 03 năm

Cheap-Rocket-16G


 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16GB + 2GB (FREE)
 • DISK: 120GB

Định kỳ thanh toán:
1,250,000 VND / Theo 01 tháng 3,750,000 VND / Theo 03 tháng 7,275,000 VND / Theo 06 tháng 14,250,000 VND / Theo 01 năm 27,900,000 VND / Theo 02 năm 40,500,000 VND / Theo 03 năm