Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

NVMe VPS - P1


 • CPU: 1 Core Intel Platinum
 • RAM: 2 GB
 • Dung lượng: 35 GB NVMe U2 RAID10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sao lưu: miễn phí hàng tuần

Định kỳ thanh toán:
239,000 VND Theo 01 tháng 717,000 VND Theo 03 tháng 1,434,000 VND Theo 06 tháng 2,294,400 VND Theo 01 năm 4,302,000 VND Theo 02 năm 5,592,600 VND Theo 03 năm

NVMe VPS - P2


 • CPU: 2 Cores Intel Platinum
 • RAM: 4 GB
 • Dung lượng: 60 GB NVMe U2 RAID10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sao lưu: miễn phí hàng tuần

Định kỳ thanh toán:
529,000 VND Theo 01 tháng 1,587,000 VND Theo 03 tháng 3,174,000 VND Theo 06 tháng 5,078,400 VND Theo 01 năm 9,522,000 VND Theo 02 năm 12,378,600 VND Theo 03 năm

NVMe VPS - P3


 • CPU: 4 Cores Intel Platinum
 • RAM: 8 GB
 • Dung lượng: 120 GB NVMe U2 RAID10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sao lưu: miễn phí hàng tuần

Định kỳ thanh toán:
886,000 VND Theo 01 tháng 2,658,000 VND Theo 03 tháng 5,316,000 VND Theo 06 tháng 8,505,600 VND Theo 01 năm 15,948,000 VND Theo 02 năm 20,732,400 VND Theo 03 năm

NVMe VPS - P4


 • CPU: 6 Cores Intel Platinum
 • RAM: 12 GB
 • Dung lượng: 160 GB NVMe U2 RAID10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sao lưu: miễn phí hàng tuần

Định kỳ thanh toán:
1,199,000 VND Theo 01 tháng 3,597,000 VND Theo 03 tháng 7,194,000 VND Theo 06 tháng 11,510,400 VND Theo 01 năm 21,582,000 VND Theo 02 năm 28,056,600 VND Theo 03 năm

NVMe VPS - P5


 • CPU: 8 Cores Intel Platinum
 • RAM: 16 GB
 • Dung lượng: 200 GB NVMe U2 RAID10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sao lưu: miễn phí hàng tuần

Định kỳ thanh toán:
1,679,000 VND Theo 01 tháng 5,037,000 VND Theo 03 tháng 10,074,000 VND Theo 06 tháng 16,118,400 VND Theo 01 năm 30,222,000 VND Theo 02 năm 39,288,600 VND Theo 03 năm

NVMe VPS - P6


 • CPU: 10 Cores Intel Platinum
 • RAM: 20 GB
 • Dung lượng: 240 GB NVMe U2 RAID10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sao lưu: miễn phí hàng tuần

Định kỳ thanh toán:
2,039,000 VND Theo 01 tháng 6,117,000 VND Theo 03 tháng 12,234,000 VND Theo 06 tháng 19,574,400 VND Theo 01 năm 36,702,000 VND Theo 02 năm 47,712,600 VND Theo 03 năm

NVMe VPS - P7


 • CPU: 12 Cores Intel Platinum
 • RAM: 24 GB
 • Dung lượng: 280 GB NVMe U2 RAID10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sao lưu: miễn phí hàng tuần

Định kỳ thanh toán:
2,299,000 VND Theo 01 tháng 6,897,000 VND Theo 03 tháng 13,794,000 VND Theo 06 tháng 22,070,400 VND Theo 01 năm 41,382,000 VND Theo 02 năm 53,796,600 VND Theo 03 năm

NVMe VPS - P8


 • CPU: 16 Cores Intel Platinum
 • RAM: 32 GB
 • Dung lượng: 320 GB NVMe U2 RAID10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sao lưu: miễn phí hàng tuần

Định kỳ thanh toán:
3,368,000 VND Theo 01 tháng 10,104,000 VND Theo 03 tháng 20,208,000 VND Theo 06 tháng 32,332,800 VND Theo 01 năm 60,624,000 VND Theo 02 năm 78,811,200 VND Theo 03 năm

NVMe VPS - P9


 • CPU: 18 Cores Intel Platinum
 • RAM: 48 GB
 • Dung lượng: 360 GB NVMe U2 RAID10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sao lưu: miễn phí hàng tuần

Định kỳ thanh toán:
4,890,000 VND Theo 01 tháng 14,670,000 VND Theo 03 tháng 29,340,000 VND Theo 06 tháng 46,944,000 VND Theo 01 năm 88,020,000 VND Theo 02 năm 114,426,000 VND Theo 03 năm