×
×

Tiền tệ

E1


  • Dung lượng lưu trữ: 10GB
  • Số tài khoản email: 20
  • Số lượng email gửi tối đa của mỗi tài khoản theo ngày: 400

Định kỳ thanh toán:
155,000 VND / Theo 01 tháng 465,000 VND / Theo 03 tháng 883,500 VND / Theo 06 tháng 1,674,000 VND / Theo 01 năm 2,976,000 VND / Theo 02 năm 3,906,000 VND / Theo 03 năm

E2


  • Dung lượng lưu trữ: 20GB
  • Số tài khoản email: 40
  • Số lượng email gửi tối đa của mỗi tài khoản theo ngày: 500

Định kỳ thanh toán:
205,000 VND / Theo 01 tháng 615,000 VND / Theo 03 tháng 1,168,500 VND / Theo 06 tháng 2,214,000 VND / Theo 01 năm 3,936,000 VND / Theo 02 năm 5,166,000 VND / Theo 03 năm

E3


  • Dung lượng lưu trữ: 60GB
  • Số tài khoản email: 80
  • Số lượng email gửi tối đa của mỗi tài khoản theo ngày: 800

Định kỳ thanh toán:
650,000 VND / Theo 01 tháng 1,950,000 VND / Theo 03 tháng 3,705,000 VND / Theo 06 tháng 7,020,000 VND / Theo 01 năm 12,480,000 VND / Theo 02 năm 16,380,000 VND / Theo 03 năm