×
×

Tiền tệ

E1


  • Dung lượng lưu trữ: 10GB
  • Số tài khoản email: 20
  • Số lượng email gửi tối đa của mỗi tài khoản theo ngày: 400

Định kỳ thanh toán:
155,000 VND Theo 01 tháng 465,000 VND Theo 03 tháng 883,500 VND Theo 06 tháng 1,674,000 VND Theo 01 năm 2,976,000 VND Theo 02 năm 3,906,000 VND Theo 03 năm

E2


  • Dung lượng lưu trữ: 20GB
  • Số tài khoản email: 40
  • Số lượng email gửi tối đa của mỗi tài khoản theo ngày: 500

Định kỳ thanh toán:
205,000 VND Theo 01 tháng 615,000 VND Theo 03 tháng 1,168,500 VND Theo 06 tháng 2,214,000 VND Theo 01 năm 3,936,000 VND Theo 02 năm 5,166,000 VND Theo 03 năm

E3


  • Dung lượng lưu trữ: 60GB
  • Số tài khoản email: 80
  • Số lượng email gửi tối đa của mỗi tài khoản theo ngày: 800

Định kỳ thanh toán:
650,000 VND Theo 01 tháng 1,950,000 VND Theo 03 tháng 3,705,000 VND Theo 06 tháng 7,020,000 VND Theo 01 năm 12,480,000 VND Theo 02 năm 16,380,000 VND Theo 03 năm