Ra mắt NVMe VPS - Intel Xeon Platinum & NVMe U.2 Raid 10 Xem ngay
×
×

Tiền tệ

VPS 1024


 • 1GB RAM
 • 15GB SSD
 • 1 vCPU
 • 1TB BW

Định kỳ thanh toán:
700,000 VND Theo 01 tháng 2,100,000 VND Theo 03 tháng

VPS 2048


 • 2GB RAM
 • 30GB SSD
 • 1 vCPU
 • 2TB BW
 • OS: Linux

Định kỳ thanh toán:
800,000 VND Theo 01 tháng 2,400,000 VND Theo 03 tháng 4,800,000 VND Theo 06 tháng

VPS 4096


 • 4G RAM
 • 2 vCPU
 • 40GB SSD
 • 3TB BW
 • OS: Linux

Định kỳ thanh toán:
1,175,000 VND Theo 01 tháng 3,525,000 VND Theo 03 tháng 7,050,000 VND Theo 06 tháng 14,100,000 VND Theo 01 năm 28,200,000 VND Theo 02 năm 42,300,000 VND Theo 03 năm