×
×

Tiền tệ

WPH1


 • Dung lượng: 5 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: 2
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn

Định kỳ thanh toán:
120,000 VND / Theo 01 tháng 360,000 VND / Theo 03 tháng 699,000 VND / Theo 06 tháng 1,368,000 VND / Theo 01 năm 2,592,000 VND / Theo 02 năm 3,672,000 VND / Theo 03 năm

WPH2


 • Dung lượng: 10 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: 5
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn

Định kỳ thanh toán:
250,000 VND / Theo 01 tháng 750,000 VND / Theo 03 tháng 1,455,000 VND / Theo 06 tháng 2,850,000 VND / Theo 01 năm 5,400,000 VND / Theo 02 năm 7,650,000 VND / Theo 03 năm

WPH3


 • Dung lượng: 20 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: 10
 • Sub domain: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn

Định kỳ thanh toán:
350,000 VND / Theo 01 tháng 1,050,000 VND / Theo 03 tháng 2,037,000 VND / Theo 06 tháng 3,990,000 VND / Theo 01 năm 7,560,000 VND / Theo 02 năm 10,710,000 VND / Theo 03 năm