×
×

Tiền tệ

GA1


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 2 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Không
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
1,500,000 VND / Theo 01 tháng 4,500,000 VND / Theo 03 tháng 8,730,000 VND / Theo 06 tháng 17,100,000 VND / Theo 01 năm 33,480,000 VND / Theo 02 năm 48,600,000 VND / Theo 03 năm

GA2


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 2 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Không
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
3,000,000 VND / Theo 01 tháng 9,000,000 VND / Theo 03 tháng 17,460,000 VND / Theo 06 tháng 34,200,000 VND / Theo 01 năm 66,960,000 VND / Theo 02 năm 97,200,000 VND / Theo 03 năm

GA3


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 3 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Không
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
5,000,000 VND / Theo 01 tháng 15,000,000 VND / Theo 03 tháng 29,100,000 VND / Theo 06 tháng 57,000,000 VND / Theo 01 năm 111,600,000 VND / Theo 02 năm 162,000,000 VND / Theo 03 năm

GA4


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 5 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
7,000,000 VND / Theo 01 tháng 21,000,000 VND / Theo 03 tháng 40,740,000 VND / Theo 06 tháng 79,800,000 VND / Theo 01 năm 156,240,000 VND / Theo 02 năm 226,800,000 VND / Theo 03 năm

GA5


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 5 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
10,000,000 VND / Theo 01 tháng 30,000,000 VND / Theo 03 tháng 58,200,000 VND / Theo 06 tháng 114,000,000 VND / Theo 01 năm 223,200,000 VND / Theo 02 năm 324,000,000 VND / Theo 03 năm

GA6


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 10 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
15,000,000 VND / Theo 01 tháng 45,000,000 VND / Theo 03 tháng 87,300,000 VND / Theo 06 tháng 171,000,000 VND / Theo 01 năm 334,800,000 VND / Theo 02 năm 486,000,000 VND / Theo 03 năm

GA7


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 10 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tuần

Định kỳ thanh toán:
20,000,000 VND / Theo 01 tháng 60,000,000 VND / Theo 03 tháng 116,400,000 VND / Theo 06 tháng 228,000,000 VND / Theo 01 năm 446,400,000 VND / Theo 02 năm 648,000,000 VND / Theo 03 năm

GA8


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 10 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Có
 • Hỗ trợ làm LP: Có
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tuần

Định kỳ thanh toán:
30,000,000 VND / Theo 01 tháng 90,000,000 VND / Theo 03 tháng 174,600,000 VND / Theo 06 tháng 342,000,000 VND / Theo 01 năm 669,600,000 VND / Theo 02 năm 972,000,000 VND / Theo 03 năm

COCCOC1


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 2 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Không
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
1,500,000 VND / Theo 01 tháng 4,500,000 VND / Theo 03 tháng 8,730,000 VND / Theo 06 tháng 17,100,000 VND / Theo 01 năm 33,480,000 VND / Theo 02 năm 48,600,000 VND / Theo 03 năm

COCCOC2


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 2 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Không
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
3,000,000 VND / Theo 01 tháng 9,000,000 VND / Theo 03 tháng 17,460,000 VND / Theo 06 tháng 34,200,000 VND / Theo 01 năm 66,960,000 VND / Theo 02 năm 97,200,000 VND / Theo 03 năm

COCCOC3


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 3 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Không
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
5,000,000 VND / Theo 01 tháng 15,000,000 VND / Theo 03 tháng 29,100,000 VND / Theo 06 tháng 57,000,000 VND / Theo 01 năm 111,600,000 VND / Theo 02 năm 162,000,000 VND / Theo 03 năm

COCCOC4


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 5 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
7,000,000 VND / Theo 01 tháng 21,000,000 VND / Theo 03 tháng 40,740,000 VND / Theo 06 tháng 79,800,000 VND / Theo 01 năm 156,240,000 VND / Theo 02 năm 226,800,000 VND / Theo 03 năm

COCCOC5


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 5 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
10,000,000 VND / Theo 01 tháng 30,000,000 VND / Theo 03 tháng 58,200,000 VND / Theo 06 tháng 114,000,000 VND / Theo 01 năm 223,200,000 VND / Theo 02 năm 324,000,000 VND / Theo 03 năm

COCCOC6


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 10 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
15,000,000 VND / Theo 01 tháng 45,000,000 VND / Theo 03 tháng 87,300,000 VND / Theo 06 tháng 171,000,000 VND / Theo 01 năm 334,800,000 VND / Theo 02 năm 486,000,000 VND / Theo 03 năm

COCCOC7


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 10 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tuần

Định kỳ thanh toán:
20,000,000 VND / Theo 01 tháng 60,000,000 VND / Theo 03 tháng 116,400,000 VND / Theo 06 tháng 228,000,000 VND / Theo 01 năm 446,400,000 VND / Theo 02 năm 648,000,000 VND / Theo 03 năm

COCCOC8


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 10 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Có
 • Hỗ trợ làm LP: Có
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tuần

Định kỳ thanh toán:
30,000,000 VND / Theo 01 tháng 90,000,000 VND / Theo 03 tháng 174,600,000 VND / Theo 06 tháng 342,000,000 VND / Theo 01 năm 669,600,000 VND / Theo 02 năm 972,000,000 VND / Theo 03 năm