×
×

Tiền tệ

GA1


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 2 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Không
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
1,500,000 VND Theo 01 tháng 4,500,000 VND Theo 03 tháng 8,730,000 VND Theo 06 tháng 17,100,000 VND Theo 01 năm 33,480,000 VND Theo 02 năm 48,600,000 VND Theo 03 năm

GA2


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 2 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Không
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
3,000,000 VND Theo 01 tháng 9,000,000 VND Theo 03 tháng 17,460,000 VND Theo 06 tháng 34,200,000 VND Theo 01 năm 66,960,000 VND Theo 02 năm 97,200,000 VND Theo 03 năm

GA3


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 3 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Không
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
5,000,000 VND Theo 01 tháng 15,000,000 VND Theo 03 tháng 29,100,000 VND Theo 06 tháng 57,000,000 VND Theo 01 năm 111,600,000 VND Theo 02 năm 162,000,000 VND Theo 03 năm

GA4


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 5 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
7,000,000 VND Theo 01 tháng 21,000,000 VND Theo 03 tháng 40,740,000 VND Theo 06 tháng 79,800,000 VND Theo 01 năm 156,240,000 VND Theo 02 năm 226,800,000 VND Theo 03 năm

GA5


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 5 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
10,000,000 VND Theo 01 tháng 30,000,000 VND Theo 03 tháng 58,200,000 VND Theo 06 tháng 114,000,000 VND Theo 01 năm 223,200,000 VND Theo 02 năm 324,000,000 VND Theo 03 năm

GA6


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 10 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
15,000,000 VND Theo 01 tháng 45,000,000 VND Theo 03 tháng 87,300,000 VND Theo 06 tháng 171,000,000 VND Theo 01 năm 334,800,000 VND Theo 02 năm 486,000,000 VND Theo 03 năm

GA7


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 10 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tuần

Định kỳ thanh toán:
20,000,000 VND Theo 01 tháng 60,000,000 VND Theo 03 tháng 116,400,000 VND Theo 06 tháng 228,000,000 VND Theo 01 năm 446,400,000 VND Theo 02 năm 648,000,000 VND Theo 03 năm

GA8


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 10 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Có
 • Hỗ trợ làm LP: Có
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tuần

Định kỳ thanh toán:
30,000,000 VND Theo 01 tháng 90,000,000 VND Theo 03 tháng 174,600,000 VND Theo 06 tháng 342,000,000 VND Theo 01 năm 669,600,000 VND Theo 02 năm 972,000,000 VND Theo 03 năm

COCCOC1


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 2 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Không
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
1,500,000 VND Theo 01 tháng 4,500,000 VND Theo 03 tháng 8,730,000 VND Theo 06 tháng 17,100,000 VND Theo 01 năm 33,480,000 VND Theo 02 năm 48,600,000 VND Theo 03 năm

COCCOC2


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 2 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Không
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
3,000,000 VND Theo 01 tháng 9,000,000 VND Theo 03 tháng 17,460,000 VND Theo 06 tháng 34,200,000 VND Theo 01 năm 66,960,000 VND Theo 02 năm 97,200,000 VND Theo 03 năm

COCCOC3


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 3 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Không
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
5,000,000 VND Theo 01 tháng 15,000,000 VND Theo 03 tháng 29,100,000 VND Theo 06 tháng 57,000,000 VND Theo 01 năm 111,600,000 VND Theo 02 năm 162,000,000 VND Theo 03 năm

COCCOC4


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 5 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
7,000,000 VND Theo 01 tháng 21,000,000 VND Theo 03 tháng 40,740,000 VND Theo 06 tháng 79,800,000 VND Theo 01 năm 156,240,000 VND Theo 02 năm 226,800,000 VND Theo 03 năm

COCCOC5


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 5 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
10,000,000 VND Theo 01 tháng 30,000,000 VND Theo 03 tháng 58,200,000 VND Theo 06 tháng 114,000,000 VND Theo 01 năm 223,200,000 VND Theo 02 năm 324,000,000 VND Theo 03 năm

COCCOC6


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 10 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tháng

Định kỳ thanh toán:
15,000,000 VND Theo 01 tháng 45,000,000 VND Theo 03 tháng 87,300,000 VND Theo 06 tháng 171,000,000 VND Theo 01 năm 334,800,000 VND Theo 02 năm 486,000,000 VND Theo 03 năm

COCCOC7


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 10 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Không
 • Hỗ trợ làm LP: Không
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tuần

Định kỳ thanh toán:
20,000,000 VND Theo 01 tháng 60,000,000 VND Theo 03 tháng 116,400,000 VND Theo 06 tháng 228,000,000 VND Theo 01 năm 446,400,000 VND Theo 02 năm 648,000,000 VND Theo 03 năm

COCCOC8


 • Số từ khóa: Không giới hạn
 • Số mẫu quảng cáo: 10 mẫu
 • Tư vấn lựa chọn từ khóa: Có
 • Tích hợp lên Google Analytics: Có
 • Tích hợp hệ thống tracking: Có
 • Hỗ trợ làm LP: Có
 • Vị trí hiển thị: Trang nhất
 • Báo cáo: Tuần

Định kỳ thanh toán:
30,000,000 VND Theo 01 tháng 90,000,000 VND Theo 03 tháng 174,600,000 VND Theo 06 tháng 342,000,000 VND Theo 01 năm 669,600,000 VND Theo 02 năm 972,000,000 VND Theo 03 năm