×
×

Tiền tệ

QTMC Vật lý External  Định kỳ thanh toán:
  2,500,000 VND / Theo 01 tháng 7,500,000 VND / Theo 03 tháng 14,100,000 VND / Theo 06 tháng 26,400,000 VND / Theo 01 năm 45,600,000 VND / Theo 02 năm 63,000,000 VND / Theo 03 năm

  QTMC Ảo VPS External   Định kỳ thanh toán:
   2,500,000 VND / Theo 01 tháng 7,500,000 VND / Theo 03 tháng 14,100,000 VND / Theo 06 tháng 26,400,000 VND / Theo 01 năm 45,600,000 VND / Theo 02 năm

   QTMC Vật lý Internal    Định kỳ thanh toán:
    2,000,000 VND / Theo 01 tháng 6,000,000 VND / Theo 03 tháng 11,280,000 VND / Theo 06 tháng 21,120,000 VND / Theo 01 năm 36,480,000 VND / Theo 02 năm 50,400,000 VND / Theo 03 năm

    QTMC Ảo VPS Internal     Định kỳ thanh toán:
     800,000 VND / Theo 01 tháng 2,400,000 VND / Theo 03 tháng 4,512,000 VND / Theo 06 tháng 8,448,000 VND / Theo 01 năm 14,592,000 VND / Theo 02 năm 20,160,000 VND / Theo 03 năm