×
×

Tiền tệ

HostBusinessOne


 • Dung lượng: 6GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: 0
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
150,000 VND / Theo 01 tháng 450,000 VND / Theo 03 tháng 873,000 VND / Theo 06 tháng 1,710,000 VND / Theo 01 năm 3,240,000 VND / Theo 02 năm 4,590,000 VND / Theo 03 năm

HostBusinessTwo


 • Dung lượng: 12GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: 1
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
200,000 VND / Theo 01 tháng 600,000 VND / Theo 03 tháng 1,164,000 VND / Theo 06 tháng 2,280,000 VND / Theo 01 năm 4,320,000 VND / Theo 02 năm 6,120,000 VND / Theo 03 năm

HostBusinessThree


 • Dung lượng: 18GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon domain: 2
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Tài khoản email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Tài khoản MySQL: Không giới hạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
300,000 VND / Theo 01 tháng 900,000 VND / Theo 03 tháng 1,746,000 VND / Theo 06 tháng 3,420,000 VND / Theo 01 năm 6,480,000 VND / Theo 02 năm 9,180,000 VND / Theo 03 năm