× Không đúng định dạng
×

Tiền tệ

HostOne


 • Disk Space: 1200MB
 • Traffic: Unlimited
 • Addon domain: 0
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
204,000 VND / Theo 06 tháng 399,000 VND / Theo 01 năm 756,000 VND / Theo 02 năm 1,071,000 VND / Theo 03 năm

HostTwo


 • Disk Space: 2GB
 • Traffic: Unlimited
 • Addon domain: 1
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
150,000 VND / Theo 03 tháng 291,000 VND / Theo 06 tháng 570,000 VND / Theo 01 năm 1,080,000 VND / Theo 02 năm 1,530,000 VND / Theo 03 năm

HostThree


 • Disk Space: 4GB
 • Traffic: Unlimited
 • Addon domain: 2
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
100,000 VND / Theo 01 tháng 300,000 VND / Theo 03 tháng 582,000 VND / Theo 06 tháng 1,140,000 VND / Theo 01 năm 2,160,000 VND / Theo 02 năm 3,060,000 VND / Theo 03 năm

HostFour


 • Disk Space: 8GB
 • Traffic: Unlimited
 • Addon domain: 3
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
210,000 VND / Theo 01 tháng 630,000 VND / Theo 03 tháng 1,223,000 VND / Theo 06 tháng 2,394,000 VND / Theo 01 năm 4,536,000 VND / Theo 02 năm 6,426,000 VND / Theo 03 năm

HostFive


 • Disk Space: 10GB
 • Traffic: Unlimited
 • Addon domain: 4
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email Account: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • MySQL Account: Unlimited
 • Support: 24/7/365

Định kỳ thanh toán:
225,000 VND / Theo 01 tháng 675,000 VND / Theo 03 tháng 1,310,000 VND / Theo 06 tháng 2,565,000 VND / Theo 01 năm 4,860,000 VND / Theo 02 năm 6,885,000 VND / Theo 03 năm