logo
×
×
Personal Hosting | Business Hosting | Dedicated Servers | Colocation | Reseller Hosting | SSL Certificates | Bảo mật tên miền | Super Server | SEO Hosting | Wordpress Hosting | Website Anti-DDOS | XenForo Hosting | Nukeviet Hosting | Thiết kế website | RocketCloud | Dịch vụ Google Adwords

Tiền tệ

XEON X3330

Định kỳ thanh toán:
  2,500,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 7,500,000 VND /

  Theo 03 tháng

  + 800,000 VND Phí cài đặt
  14,100,000 VND /

  Theo 06 tháng

  + 800,000 VND Phí cài đặt
  26,400,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 45,600,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

  XEON X3430

  Định kỳ thanh toán:
   2,600,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 7,800,000 VND /

   Theo 03 tháng

   + 800,000 VND Phí cài đặt
   14,664,000 VND /

   Theo 06 tháng

   + 800,000 VND Phí cài đặt
   27,456,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 46,176,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

   XEON E3-1220

   Định kỳ thanh toán:
    2,750,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 8,250,000 VND /

    Theo 03 tháng

    + 800,000 VND Phí cài đặt
    15,510,000 VND /

    Theo 06 tháng

    + 800,000 VND Phí cài đặt
    29,040,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 50,160,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

    US E3-1240

    Định kỳ thanh toán:
     6,000,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 18,000,000 VND /

     Theo 03 tháng

     + 800,000 VND Phí cài đặt
     33,840,000 VND /

     Theo 06 tháng

     + 800,000 VND Phí cài đặt
     63,360,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 109,440,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

     US E3-1230

     Định kỳ thanh toán:
      4,000,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 12,000,000 VND /

      Theo 03 tháng

      + 800,000 VND Phí cài đặt
      22,560,000 VND /

      Theo 06 tháng

      + 800,000 VND Phí cài đặt
      42,240,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 72,960,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

      US E3-1220

      Định kỳ thanh toán:
       3,200,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 9,600,000 VND /

       Theo 03 tháng

       + 800,000 VND Phí cài đặt
       18,048,000 VND /

       Theo 06 tháng

       + 800,000 VND Phí cài đặt
       36,096,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 72,192,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

       XEON E3 SERIES

       Định kỳ thanh toán:
       • CPU: Xeon Quad Core E3-1230 3.20GHz
       • RAM: 4GB DDR3 ECC RAM
       • HDD: 500GB SATA2
       • Network Speed (Domestic/International):100Mbps/10Mbps
       • Data Transfer : Unlimited
       • Support :24x7
       • IP: 01
       2,850,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 8,550,000 VND /

       Theo 03 tháng

       + 800,000 VND Phí cài đặt
       16,074,000 VND /

       Theo 06 tháng

       + 800,000 VND Phí cài đặt
       30,096,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 51,984,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 71,820,000 VND / Theo 03 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

       XEON QUAD CORE 5600

       Định kỳ thanh toán:
       • CPU: Xeon Quad Core E5620-2.40 GHz
       • RAM: 6GB DDR3 ECC
       • HDD: 2 x 500GB SATA2
       • IP: 01
       • Network Speed (Domestic/International):100Mbps/10Mbps
       • Data Transfer : Unlimited
       • Support :24x7
       3,950,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 11,850,000 VND /

       Theo 03 tháng

       + 800,000 VND Phí cài đặt
       22,278,000 VND /

       Theo 06 tháng

       + 800,000 VND Phí cài đặt
       41,712,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 72,048,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 99,450,000 VND / Theo 03 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

       XEON 6-CORE E5 SERIES

       Định kỳ thanh toán:
       • CPU: Xeon 6-Core E5-2620-2.0 GHz
       • RAM: 8GB DDR3 ECC
       • HDD: 2 x 500GB SATA2
       • IP: 01
       • Network Speed (Domestic/International):100Mbps/10Mbps
       • Data Transfer : Unlimited
       • Support :24x7
       4,900,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 14,700,000 VND /

       Theo 03 tháng

       + 800,000 VND Phí cài đặt
       27,636,000 VND /

       Theo 06 tháng

       + 800,000 VND Phí cài đặt
       51,744,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 89,736,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 123,480,000 VND / Theo 03 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

       Xeon E5500 SERIES

       Định kỳ thanh toán:
       • CPU: Xeon E5520
       • RAM: 8GB DDR3 ECC
       • HDD: 2 x 500GB SATA2
       • IP: 01
       • Network Speed (Domestic/International):100Mbps/10Mbps
       • Data Transfer : Unlimited
       • Support :24x7
       5,100,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 15,300,000 VND /

       Theo 03 tháng

       + 800,000 VND Phí cài đặt
       28,764,000 VND /

       Theo 06 tháng

       + 800,000 VND Phí cài đặt
       53,856,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 93,024,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt

       Xeon L5600 SERIES

       Định kỳ thanh toán:
       • CPU: Xeon L5630
       • RAM: 8GB DDR3 ECC
       • HDD: 2 x 500GB SATA2
       • IP: 01
       • Network Speed (Domestic/International):100Mbps/10Mbps
       • Data Transfer : Unlimited
       • Support :24x7
       5,100,000 VND / Theo 01 tháng + 800,000 VND Phí cài đặt 15,300,000 VND /

       Theo 03 tháng

       + 800,000 VND Phí cài đặt
       28,764,000 VND /

       Theo 06 tháng

       + 800,000 VND Phí cài đặt
       53,856,000 VND / Theo 01 năm + 800,000 VND Phí cài đặt 93,024,000 VND / Theo 02 năm + 800,000 VND Phí cài đặt